Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Nowy Dworek


1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania regulaminu kąpieliska, wypożyczalni sprzętu, pola namiotowego, domków letniskowych oraz regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka.

2. Dzieci do lat 15 przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką dorosłych.

3. Osoby przebywające w domkach letniskowych i na polu namiotowym obowiązuje meldunek. Meldunku należy dokonać w Recepcji Ośrodka.

4. Wjazd samochodem na teren Ośrodka, noclegi, rozstawienie namiotu, wędkowanie, wypożyczenie sprzętu jest odpłatne zgodnie z ustalonym cennikiem. Wydanie sprzętu następuje na podstawie opłaty za sprzęt i dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5. Parkowanie i rozstawienie namiotu, przyczepy oraz wodowanie łodzi może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe.

6. Zabrania się zaśmiecania tafli wody, używania środków piorących i higieny osobistej w zbiorniku wodnym.

7. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest jedynie na smyczy, a psów dużych także w kagańcu.

8. Zakaz kąpieli psów obowiązuje na terenie całego akwenu wodnego.

9. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem Wypożyczalni.

10. Na terenie Ośrodka w Wypożyczalni i Recepcji znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

11. Wszelkie urazy i skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać do służb porządkowych w Recepcji.

12. Kąpiel dozwolona tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych. Kąpiel poza kąpieliskiem jest zabroniona.

13. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

15. Na terenie Ośrodka w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, w szczególności w domkach letniskowych, pawilonach hotelowych, jadalni, barze i toaletach.

16. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

17. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca parkingowe niestrzeżone. Ośrodek Wypoczynkowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.

18. Na miejscach postojowych zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym samochodom. Przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność.

19. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka nie wolno:
◦ wjeżdżać samochodem, motorem lub innym pojazdem na teren Ośrodka bez zezwolenia,
◦ poruszać się samochodem z nadmierną szybkością po terenie Ośrodka w przypadku uzyskania pozwolenia na wjazd. Dozwolona prędkość 20 km/h,
◦ wchodzić do wody wbrew zakazom,
◦ niszczyć urządzenia i sprzęt będący własnością Ośrodka,
◦ rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych oprócz miejsc wyznaczonych,
◦ dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka,
◦ zakłócać wypoczynku innym osobom a w szczególności:
  • popychać i wrzucać inne osoby do wody
  • zabrania się głośnego słuchania muzyki itp...
  • skakać do wody z wypożyczanego lub z własnego sprzętu wodnego, brzegu, pomostu, mostków, sceny, zapory czołowej, słupów wyznaczających miejsce wykorzystywane do kąpieli,
◦ wycinania drzew i gałęzi,
◦ zaśmiecać i zanieczyszczać teren Ośrodka,
◦ zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów węgli po grillowaniu oraz wynoszenia w/w odpadów do lasu. Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zalać wodą.

20. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady

21. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
◦ natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka,
◦ użyć sprzętu gaśniczego,
◦ unikać paniki,
◦ stosować się do poleceń służb porządkowych Ośrodka
◦ kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,
◦ nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

22. Skargi i wnioski należy składać do Kierownictwa Ośrodka.

23. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

24. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń kierownictwa, służb porządkowych (obsługa) oraz niniejszego regulaminu. Każda osoba zakłócająca spokój na terenie Ośrodka zostanie poproszona o opuszczenie go a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

25. Osoby nie nocujące na terenie ośrodka zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 21.00.

26. W okresie wakacji obowiązuje cisza nocna w godzinach 23.00 - 6.00

27. Właściciele przyczep kempingowych zobowiązani są do poinformowania recepcji ośrodka o ewentualnych odwiedzinach osób trzecich.

Oferta

Atrakcje

OBOZY I KOLONIE 

Kontakt

E-MAIL

biuro@nowydworek.com.pl

TELEFON:

+48 691 673 655 - recepcja
(czynna w godzinach 9:00 - 19:00)
+48 500 156 866 - oferta grupowa


E-MAIL:

biuro@nowydworek.com.pl

KONTO:

Santander Bank
58 1090 1593 0000 0001 1019 7283

ADRES:

Siedziba: Open Group SC, ul. Świerkowa 7, 66-200 Świebodzin

Ośrodek: OW Nowy Dworek, 66-200 Świebodzin

GPS

GPS N52° 19' 57.7725"

E15° 29' 48.0469"

Wykonanie Rekart.pl